Informacje ogólne

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
OWŚ VII.7240.1.32.2011
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 17 ust. la, art. 21a ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 21b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) po rozpatrzeniu wniosku Paweł Michalski - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlano - Handlowe ,EKO"; Usługi Transportowe, Mikułowie 261, 28 - 100 Busko - Zdrój, zarejestrowanego w ewidencji dzialalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój, pod numerem: 2507 (Regon 290442552) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami

Firma zajmuje się również dostarczaniem więźby dachowej i pokryć dachowych. Wykonujemy projekty dachów. Zajmujemy się także transportem HDS oraz posiadamy uprawnienia ADR (transport materiałów niebezpiecznych).


Pomożemy Ci pozbyć się problemu z azbestem (eternit)!!!

Produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. Zgodnie z ustawą, karze grzywny w wysokości od 5 do 20 tys. zł lub karze aresztu - od 5 do 30 dni, podlega każdy, kto magazynuje lub składuje odpady w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Kary za nielegalne składowanie azbestu określone są w art. 70 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z p6in. zm.). Orzekanie w takich sprawach następuje na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Nawet jeśli robi to firma, ukarany zostanie wlaściciel lub zarządca obiektu. Tłumaczenie się brakiem wiedzy na temat legalnego usuwania azbestu, nie zwalnia od kary. Demontażem, transportem (ADR) i utylizacją azbestu zajmują się wyłącznie wyspecjalizowane firmy, posiadające do tego odpowiednie uprawnienia i pozwolenia wydane przez Urząd Marszałkowski.

PPBH EKO Paweł Michalski

Mikułowice 261
28-100 Busko-Zdrój

Tel. 733 595 939, 607 939 003

biuro@ekobusko.pl
    Oferujemy:
  • utylizacja azbestu
  • usługi wykończeniowe
  • usługi transportowe

więcej
© Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPBH EKO PAWEŁ MICHALSKI